Garanti

Bradys printere leveres som standard med en 1 års begrænset garanti uden ekstra beregning (medmindre andet er angivet).

Begrænset garanti

A. Garanti og garantiperioder.
Brady Worldwide, Inc. (”Brady”) garanterer – udelukkende over for den originale slutbruger – at de produkter og dele, som er nævnt nedenfor, vil være fri for materialefejl og håndværksmæssige mangler fra købsdatoen og i de gældende garantiperioder, som gennemgås nedenfor:

PRODUKT ELLER DEL GÆLDENDE GARANTIPERIODE
HÅNDHOLDTE PRINTERE + I5100 + I7100 + ALF 24 MÅNEDER
BORDPLACEREDE PRINTERE (undtagen specifikke dele, som gennemgås nedenfor) 12 MÅNEDER
PRINTERSERVERE 36 MÅNEDER
PRINTHOVEDER 6 MÅNEDER ELLER 1.000.000 TOMMERS (25 km) BRUG (alt efter hvad der sker først)
BATTERIER OG RESERVEDELE 3 MÅNEDER
TILBEHØR 1 MÅNED
SEPARATE TASTATURER 12 MÅNEDER

B. Bradys forpligtelser i henhold til garantien.
Bradys eneste forpligtigelse i henhold til ovenstående garanti vil være at reparere eller erstatte produkter og dele under garantiperioden. Brady påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelser i forbindelse med erstatning eller reparation af produkter eller dele. Produkter og dele, der repareres eller erstattes af Brady i henhold til garantien, vil være dækket af en garanti, som gælder i den resterende tid for den originale garantiperiode eller halvfems (90) dage – den længste periode vil være gældende.

C. Printhoveder.
Garantien for termiske printhoveder er kun gyldig, hvis der bruges et labelmedie til termisk overførsel, der er godkendt af Brady, som defineret på den Brady-liste over godkendte termiske medier/medier til termisk overførsel, der bruges på tidspunktet for garantikravet. Du kan få en kopi af denne liste ved at henvende dig til Brady. Manglende brug af medier, der er godkendt af Brady, kan ugyldiggøre garantien for termiske printhoveder. Garantien for printhoveder, inklusive termiske printhoveder, dækker ikke printhoveder, der er blevet misbrugt, ændret, forsømt, brugt på en skødesløs måde eller beskadiget på grund af forkert rengøring eller uautoriserede reparationer.

D. FRASKRIVELSE AF ALLE ANDRE GARANTIER.
DER GIVES INGEN ANDRE GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OG BRADY FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANDRE GARANTIER, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Visse retskredse tillader ikke begrænsninger af, hvor længe en underforstået garanti er gældende, så de ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for visse slutbrugere.

E. Begrænsninger.
Ingen sælgere, repræsentanter eller agenter fra Brady er autoriserede til at giver nogen garantier eller repræsentationer, som modsiger betingelserne i denne begrænsede garanti. Enhver frafaldelse, ændring eller tilføjelse til garantierne i dette dokument skal foretages skriftligt og være underskrevet af en af Bradys chefer for at være gyldig, bindende og retskraftig. Den begrænsede garanti vil ikke være gældende for noget Brady-produkts eller nogle Brady-deles brug eller kompatibilitet med andet udstyr. Tegn- eller sidekapaciteten er heller ikke en dækket garantiservice, idet den påvirkes af kundens brug, printerens kontrastindstillinger, driftsmiljøerne, printertilstanden og papirtypen. Alle erklæringer, tekniske oplysninger eller anbefalinger om produkter eller dele er baseret på test, der anses for at være pålidelige, men udgør ikke en garanti. BRADY VIL IKKE, UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PART FOR TAB AF INDTÆGTER, FORMINDSKELSE AF GOODWILL ELLER NOGEN ANDRE SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, HVAD ANGÅR NOGET KRAV I FORBINDELSE MED BRADY-PRODUKTER OG/ELLER -DELE. Bradys maksimale erstatningsansvar for garantikrav er begrænset til den fakturerede pris for det produkt, der hævdes at være defekt. Visse retskredse tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så den ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for visse slutbrugere, men i sådanne tilfælde vil alle andre betingelser og vilkår i denne begrænsede garanti forblive gyldige og virke i fuldt omfang.

F. Hvad kan ugyldiggøre garantien?
Denne begrænsede garanti vil være ugyldig under de følgende omstændigheder:

  1. Ændring eller reparation af noget dækket produkt eller nogen dækket del af slutbrugeren eller en tjenesteudbyder, som ikke er autoriseret af Brady; eller
  2. Forkert brug eller installation, manglende regelmæssig vedligeholdelse eller rengøring eller skader som følge af uheld eller forsømmelse af noget dækket produkt eller nogen dækket del af slutbrugeren eller nogen tredjepart; eller
  3. Mangel på udvisning af forsigtighed for at beskytte noget dækket produkt eller nogen dækket del mod elektrostatisk afladning, skadelige temperaturer og fugtighed eller fysisk misbrug af slutbrugeren eller nogen tredjepart; eller
  4. Manglende brug af Brady-printhoveder eller andre Brady-dele af slutbrugeren eller nogen tredjepart; eller
  5. Undladelse af kun at bruge Brady-medier af slutbrugeren eller nogen tredjepart, hvis sådanne medier resulterer i eller medvirker til den skade, der anmodes om garantiservice til; eller
  6. Manglende efterlevelse af den nedenstående proces for returneringsaftaler af slutbrugeren.

G. Reparationsproces.
For at kunne benytte sig af denne begrænsede garanti og som en betingelse herfor skal slutbrugeren:

  1. Skaffe sig et returneringsautorisationsnummer (”RMA-nummer”) fra Brady, hvilket vil inkludere et RMA-nummer, som skal placeres et synligt sted på ydersiden af forsendelsesmaterialet. Returneringer uden et RMA-nummer skal afvises af Brady og straks returneres til slutbrugeren med fragten betalt af modtageren.
  2. Sende de artikler, som returneres til Brady, med fragten forudbetalt og en skriftlig beskrivelse af den hævdede defekt.
  3. Pakke de artikler, som returneres, i den originale emballage eller tilsvarende. Skader under fragten er slutbrugerens ansvar og kan resultere i ugyldiggørelse af garantikravet.

H. Transportudgifter.
Brady vil betale for almindelig post til at returnere produkter eller dele, der er dækket af denne begrænsede garanti. Hvis Brady imidlertid efter rimeligt, men eget, skøn fastslår, at det produkt eller den del, som er returnet til garantiservice, ikke er defekt eller på anden måde ikke er berettiget til garantiservice, vil slutbrugeren være ansvarlig for alle udgifter til håndtering og transport.

Anmodning om reparation under den begrænsede garanti

EUROPA:

Kontakt den lokale afdeling for teknisk service, som vil hjælpe dig med proceduren for returnering.

Reparation, som ikke er dækket af en garanti

Så vidt der findes erstatningsdele, kan du anmode om en reparation, som ikke er dækket af en garanti, for produkter, hvis standardgarantiperiode er udløbet. Afhængigt af printermodelen opkræves der enten et fast reparationsgebyr eller et, som er baseret på arbejdskraft og materialer. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vores tekniske support. Produkter, hvis garantiperiode er udløbet, og som det fastslås ikke kan repareres, vil blive returneret ”som de er”.

Hvis du har brug for flere oplysninger ...

Distributørpartnere

Brady Corporation er en international producent og udbyder af komplette løsninger til opmærkning og beskyttelse af mennesker, produkter og steder. Kunderne kan bruge Bradys produkter til at øge sikkerheden for mennesker og produkter, produktiviteten og resultaterne og inkluderer effektive labels, skilte, sikkerhedsenheder, printsystemer og software. Virksomheden blev grundlagt i 1914 og har en forskelligartet kundegruppe inden for elektronik, telekommunikation, produktion, elektrisk, konstruktion, medicin, luftfart og en lang række andre brancher.


Det faktiske produkt kan afvige fra billedet på hjemmesiden.
At tilbyde en række opmærkningsløsninger & services i Europa og resten af verden.