SkipNavLinkText
menu

Salgsbetingelser

WH BRADY NV

 • Sidst opdateret [marts-2019] 

  De følgende Vilkår og Betingelser for Salg (“Vilkår og Betingelser”) vilkår og betingelser vil være gældende for alle salg, foretaget af WH Brady NV (“Supplier”) leverandør til en køber (“Purchaser”) af leverandørens varer køber, og alle leverandørens aftaler eller andre foretagender er udtrykkeligt betinget af køberens accept af disse vilkår og betingelser.

1.   ACCEPT AF ORDRER

 • Din ordre udgør et tilbud om at købe leverandørens varer, og leverandørens bekræftelse af ordren udgør en accept af køberens ordre. Et tilbud eller licitationstilbud, som leverandøren har adresseret til køberen, udgør ikke et tilbud om at sælge, og der skal under ingen omstændigheder fremkomme en kontrakt, medmindre og før køberen indsender en ordre til leverandøren, og leverandøren udsteder en skriftlig bekræftelse af ordren til køberen.

2.   PRIS

 • 2.1. Medmindre andet er angivet skriftligt, angives priser som ExWorks (ab fabrik) fra Zele i Belgien med undtagelse af Schweiz (DDP, leveret fortoldet) – i hvert tilfælde ifølge definitionerne i Incoterms 2010.
 • 2.2.Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre sine priser uden varsel til køberen, og den pris, som køberen skal betale, er den pris, som er gældende på leveringsdatoen. Priser for en bestemt mængde gælder kun for en kontinuerlig produktionskørsel af denne mængde, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, og en sådan kontinuerlig produktionskørsel er efter leverandørens eget skøn.
 • 2.3. Hvis mængderne reduceres, eller det er nødvendigt at producere mindre mængder ad gangen pga. forsendelsesanvisningerne, vil prisen for den mindre mængde være gældende.Hvis en mindre mængde ikke er dækket af et tilbud, vil der foretages en prisjustering ifølge en formular, der jævnligt anvendes af leverandøren.
 • 2.4. Rabatter, som er givet til køberen, vil muligvis ikke være gældende i tilfælde af fremtidige prisnedsættelser. Rabatter kan kun bruges i forbindelse med andre salgskampagner eller tilbud med leverandørens samtykke.

3.   BETALING

 • 3.1. Medmindre andet er angivet skriftligt, er betalingsbetingelserne tredive (30) dage netto fra datoen på fakturaen.
 • 3.2. Uden for EU bliver der opkrævet renter på mindst 10 % pr. år og det maksimale beløb, som er tilladt ifølge lovgivningen.
 • 3.3. Denne aftale er underlagt en betingelse om, at leverandøren – hvis leverandøren på noget tidspunkt herefter bliver informeret om omstændigheder, som sætter tvivl ved køberens kreditværdighed, eller hvis der ikke stilles tilfredsstillende sikkerhed for betaling ved anmodning herom, eller hvis køberen mangler at betale for andre varer – kan kræve betaling af hele eller en del af købsprisen fra køberen på forhånd og for den fulde pris for alle andre varer, som leverandøren har solgt til køberen, og indtil sådanne betalinger finder sted, vil denne aftale være indstillet. I tilfælde af at sådanne betalinger ikke foretages inden for et rimeligt tidsrum, som er angivet af leverandøren, kan leverandøren tilbagekalde køberens ordre uden forpligtelser, og køberen vil være ansvarlig for deraf følgende tab for leverandøren.
 • 3.4. Leverandøren kan kræve, at nye kunder betaler under et akkreditiv fra en bank.
 • 3.5. Køberen må ikke fratrække eller modregne noget beløb, som køberen skylder eller snart vil skylder, fra noget krav, som leverandøren har over for køberen.
 • 3.6. Leverandøren har ret til at justere priserne i tilstrækkelig grad, efter aftalen er indgået, i tilfælde af at produktionsomkostningerne er steget/faldet, i særdeleshed hvis lønningsomkostningerne er ændret som følge af indgåelser af arbejdsaftaler, eller der er sket prisændringer for produktionsmaterialer. De relevante ændringer skal forelægges køberen.

4.   BETINGELSER FOR LEVERING

 • 4.1. Leverandøren vil vælge leveringsmetoden og organisere transporten til kundens faciliteter.
 • 4.2. Efter leverandørens eget valg kan varer, som er solgt til køberen, leveres i to eller flere partier, og i så fald skal hvert parti anses som en separat kontrakt, og manglende levering eller levering af defekte varer for et parti vil ikke udgøre et kontraktbrud for andre partier.
 • 4.3. De leveringsdatoer, som er angivet i aftalen, er udelukkende vurderinger og vil ikke være bindende. Hvis leverandøren ikke leverer varerne pr. en sådan dato, vil det ikke udgøre et brud på kontrakten, og køberen vil ikke være berettiget til at kræve kompensation for en sådan manglende levering eller for eventuelt andre deraf følgende tab eller skader.
 • 4.4. For specialfremstillede ordrer forbeholder Brady retten til at sende 5 % over og under den bestilte mængde og at udstede en faktura for den fulde mængde, som er leveret.
 • 4.5. Hvis afsendelse eller levering eller færdiggørelse af arbejdet forsinkes med mere end tredive (30) dage efter datoen i aftalen, skal køberen give leverandøren en rimelig forlængelsesperiode, og hvis varerne ikke er blevet afsendt eller leveret, eller arbejdet ikke er færdiggjort, når forlængelsesperioden er udløbet, kan køberen omgående opsige aftalen vha. et skriftligt varsel, og i sådanne tilfælde skal køberen betale for alle de solgte varer eller det arbejde, som er udført af leverandøren op til den faktiske dato for opsigelsen, ifølge priserne i kontrakten. Ingen af parterne vil have nogen yderligere forpligtelse over for den anden part med hensyn til varer, som ikke er leveret, eller arbejde, som ikke er færdiggjort.
 • 4.6. Hvis køberen af nogen årsag udsætter accept af varer på den dato, hvor leverandøren er klar til at afsende eller levere varerne, vil varerne blive opbevaret af leverandøren, men køberen skal betale leverandøren et beløb, som svarer til det, køberen ville være forpligtet til at betale, hvis varerne rent faktisk var blevet afsendt eller leveret, samt rimelige gebyrer for opbevarelse i udsættelsesperioden og udgifterne til eventuel yderligere administration og transport. Hvis køberen ikke har accepteret varerne tredive (30) dage efter den dato, hvor leverandøren var klar til at afsende eller levere varerne, forbeholder leverandøren sig retten til straks at annullere køberens ordre. Denne annullering vil give leverandøren ret til at skaffe sig af med varerne og indhente kompensation for tabt fortjeneste samt andre beløb, som leverandøren har ret til under disse forhold, fra køberen.
 • 4.7. Leverandøren forbeholder retten til at ændre, supplere eller indstille produkttilbuddene når som helst og uden varsel.

5.   EJENDOMSRET

 • Ejendomsretten til varerne overføres til køberen ved afsendelse.

6.   INSPEKTION/ACCEPT/RETURNERING

 • 6.1. Når der opdages mangler med hensyn til mængde eller kvalitet for varerne ved levering, skal manglerne straks rapporteres til leverandøren skriftligt. Hvis der ikke modtages et passende skriftligt varsel med komplette oplysninger om eventuelle mangler med hensyn til kvalitet eller mængder af varerne, som er sendt til leverandøren efter køberens inspektion af varerne, vil det endegyldigt antages, at køberen har inspiceret og accepteret varerne inden for tredive (30) dage efter modtagelsen. Efter accept vil leverandøren ikke være ansvarlig for åbenlyse defekter. Køberen skal indgive eventuelle krav i forbindelse med defekter, som er åbenlyse efter en sådan inspektion, til leverandøren skriftligt inden for syv (7) dage efter gennemførelsen af den førnævnte inspektion.
 • 6.2. Efter accept af varerne vil leverandøren ikke være ansvarlig for defekter. Køberens eneste retsmiddel ved afvisning af varerne er udskiftning eller reparation af defekte varer (efter leverandørens valg).
 • 6.3. Ingen varer kan returneres med henblik på udskiftning eller kreditering uden forudgående skriftlig autorisation fra WH Brady NV, Lindestraat 20, Zele, B-9240, België.
  • 6.3.1. Returnerede varer, som er sendt direkte fra leverandørens egen leverandør (med undtagelse af defekte eller forkerte varer) vil være underlagt et lagerføringsgebyr afhængigt af de påløbne fragtomkostninger til levering og afhentning af varerne.
  • 6.3.2. Eventuel kreditering eller tilbagebetaling foretages først efter modtagelse og inspektion af varerne.
  • 6.3.3. Leverandøren vil ikke udstede kreditnota for leverings-, porto- eller transportgebyrer, som leverandøren har opkrævet, eller som køberen har pådraget sig.
  • 6.3.4. Leverandøren kan kræve, at køberen foretager en erstatningsordre med samme værdi som de returnerede varer. Leverandøren forbeholder retten til at pålægge et administrationsgebyr på 15 % for varer, som returneres mod kreditering.

7.   BEGRÆNSET GARANTI

 • 7.1. Leverandøren garanterer, at alle varer vil være fri for håndværksmæssige eller materielle defekter i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdatoen for de oprindelige varer (ikke erstatningsvarer) fra leverandøren (“Begrænset Garanti”).
 • 7.2. Den Begrænsede Garanti gælder ikke, hvis (A) defekten er et resultat af brug eller håndtering af varerne på andre måder, under andre forhold eller til andre formål end dem, som er godkendt eller angivet af leverandøren, eller (B) varerne er blevet misbrugt, eller der er tegn på manipulation, misbrug, ændring, forsømmelse, hændelige skader, justering eller reparation uden godkendelse fra leverandøren. Desuden tillades det ikke at gøre krav for normal slitage under garantien.
 • 7.3. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OVENFOR TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, ANVENDELIGHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL OG EJENDOMSRET. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR NOGET ANDET ANSVAR ELLER FORPLIGTELSER, SOM LEVERANDØREN MÅTTE HAVE FOR TAB, UDGIFTER, ULEJLIGHEDER ELLER SKADER (HVAD ENTEN DER ER TALE OM ØKONOMISKE, INDIREKTE ELLER SEKUNDÆRE SKADER ELLER FØLGESKADER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF AT EJE ELLER BRUGE VARERNE. REPARATION, ERSTATNING ELLER KREDIT, BORTSET FRA VED NORMAL SLITAGE OG VÆRDIFORRINGELSE, (EFTER LEVERANDØRENS VALG) EFTER RETURNERING AF VARERNE ER KØBERENS ENESTE RETSMIDDEL I FORBINDELSE MED NOGEN SÅDANNE TAB, UDGIFTER, ULEJLIGHEDER ELLER SKADER. KØBEREN ANERKENDER, AT KØBSPRISEN ER BLEVET FORHANDLET, SÅ DEN AFSPEJLER DENNE ANERKENDELSE AF ANSVAR, OG FRASIGER SIG EVENTUELLE RETTIGHEDER, SOM VEDKOMMENDE ELLERS KUNNE HAVE I FORBINDELSE MED ANLIGGENDERNE I DENNE PARAGRAF.
 • 7.4. Køberen må ikke returnere nogen varer, i forbindelse med garantikrav eller andet, uden først at rapportere årsagerne til en sådan returnering til leverandøren og først få og derefter følge leverandørens rimelige anvisninger ved autorisering af en returnering..

8.   BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR

 • 8.1. Under ingen omstændigheder vil leverandøren være ansvarlig for nogen indirekte eller økonomiske skader eller følgeskader, hvad enten der er givet varsel om skade, forudsigelig eller uforudsigelig, og uanset om skaderne er baseret på tab af indtægter ved videresalg, tabt forretningsmulighed, tab af forventede besparelser, tab af goodwill, tab af brugen af penge, arbejdsafbrydelse, forringelse af andre aktiver eller andet, og hvad enten de opstår som følge af brud på en garanti, brud på en kontrakt, objektivt ansvar for skadevoldende handling, forsømmelse, forvanskning eller andet, bortset fra tilfælde, hvor et sådant erstatningsansvar kræves ifølge gældende lovgivning.
 • 8.2. Leverandørens samlede erstatningsansvar for enhver form for krav, forpligtelser, udgifter og alle andre skader eller retsmidler, der opstår i henhold til denne aftale (samlet kaldet krav, hvad enten sådanne krav er baseret på en kontrakt, forsømmelse eller anden skadevoldende handling, objektivt ansvar, garanti, skadeserstatning eller nogen anden type erstatning, vil under ingen omstændigheder overstige det beløb, som køberen har betalt leverandøren for varer under den aktuelle transaktion, som danner grundlaget for disse vilkår og betingelser.

9.   ERSTATNING I FORBINDELSE MED PATENTER, OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

 • 9.1. I tilfælde af at det påstås, at en vare, som er leveret af leverandøren, direkte krænker et patent, en ejendomsret eller et varemærke, som er gældende på det tidspunkt, hvor leverandøren udsteder sin faktura eller skriftlige bekræftelse af ordren, skal køberen tillade, at leverandøren efter eget valg og for egen regning enten (A) indhenter retten til at fortsætte med at bruge en sådan vare, (B) erstatter eller ændrer en sådan vare, så den leverede vare ikke længere krænker de førnævnte rettigheder, eller (C) accepterer returnering af en sådan vare og tilbagebetaler købsprisen fratrukket et rimeligt beløb for værdiforringelse og slitage til køberen.
 • 9.2. Leverandøren skal for egen regning forsvare eventuelle sagsanlæg mod køberen, som er baseret på en påstand om, at en vare krænker et patent, en ejendomsret eller et varemærke i forbindelse hermed, forudsat at køberen: (A) straks giver leverandøren skriftlig besked om et sådant sagsanlæg og tilvejebringer kopier af alle krav, processer og skriftvekslinger, (B) giver leverandøren enekontrol over forsvaret heraf (og over eventuelle forhandlinger om forlig eller kompromis herfor), og (C) samarbejder om forsvaret heraf på leverandørens regning.
 • 9.3. I DET FORUDGÅENDE AFSNIT FREMSTILLES HELE LEVERANDØRENS ANSVAR I FORBINDELSE MED KRAV OG SAGSANLÆG OM KRÆNKELSE, OG KØBEREN FRASIGER SIG HERMED ALLE RETTIGHEDER, SOM VEDKOMMENDE ELLERS VILLE VÆRE BERETTIGET TIL I FORBINDELSE MED OVENNÆVNTE.
 • 9.4. Leverandøren vil ikke have noget erstatningsansvar over for køberen for noget sagsanlæg eller krav om krænkelse, der er baseret på nogen adfærd, som involverer: (A) brugen af en vare på en anden måde end den, som er angivet af leverandøren, (B) brugen af en vare i kombination med andre produkter, andet udstyr eller andre enheder, der ikke er leveret af leverandøren, eller (C) ændring eller tilpasning af en vare af en anden person end leverandøren, eller af leverandøren på grundlag af køberens specifikationer eller på anden måde ifølge køberens anvisninger (uanset om en sådan ændring eller tilpasning finder sted, før eller efter leverandøren oprindeligt har sendt varen til køberen). I tilfælde af et sagsanlæg eller krav om krænkelse mod leverandøren, som er baseret på nogen adfærd, der er beskrevet i den foregående sætning, skal køberen yde erstatning og holde leverandøren skadesløs mod alle skadeserstatninger, udgifter eller omkostninger, herunder uden begrænsning advokatomkostninger, som leverandøren har betalt eller pådraget sig i forbindelse med sådant sagsanlæg eller krav.

10. EKSPORTKONTROL

 • I tilfælde af et sagsanlæg eller krav om krænkelse mod leverandøren, som er baseret på dette afsnit, skal køberen yde erstatning og holde leverandøren skadesløs mod alle skadeserstatninger, udgifter eller omkostninger, herunder uden begrænsning advokatomkostninger, som leverandøren har betalt eller pådraget sig i forbindelse med sådant sagsanlæg eller krav.

11. SKABELONER OG ILLUSTRATIONER

 • 11.1. Hvis køberen betaler for skabeloner, negativer eller plader (samlet kaldet skabeloner, vil sådanne skabeloner tilhøre køberen og vil vedligeholdes gratis af leverandøren, mens de bruges i produktionen. Efter ophør af produktionen skal køberen arrangere flytning af sådanne skabeloner for køberens regning. Efter tres (60) dages varsel efter produktionens ophør kan leverandøren skille sige af med sådanne skabeloner, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvis køberen ikke betaler for skabelonerne, vil sådanne skabeloner tilhøre leverandøren.
 • 11.2. Alle illustrationer, som er indsendt af køberen, er underlagt leverandørens godkendelse. Leverandøren vil give køberen besked om eventuelle yderligere gebyrer for retouchering eller korrigering af illustrationer (besked i leverandørens faktura til køberen er tilstrækkeligt) og vil fakturere køberen for disse gebyrer. Leverandøren vil give køberen et prøvebillede, som vil være underlagt køberens godkendelse.

12. FORTROLIGHED

 • 12.1. I forbindelse med denne aftale er fortrolige oplysninger alle oplysninger, som (A) er angivet som værende fortrolige, (B) er identificeret som værende fortrolige på offentliggørelsestidspunktet, enten mundtligt eller skriftligt, eller (C) pga. deres type og natur ville blive opfattet som værende fortrolige af en fornuftig person under lignende omstændigheder. Dette afsnit vil under ingen omstændigheder erstatte nogen fortrolighedserklæringer, som parterne har indgået før eller efter denne aftale. I tilfælde af at dette afsnit er i konflikt med en fortrolighedserklæring, som er i kraft mellem parterne på nuværende tidspunkt eller efterfølgende, vil fortrolighedserklæringen være gældende.
 • 12.2. Parterne aftaler, at: (A) Den modtagende part kun må bruge fortrolige oplysninger i overensstemmelse med formålene i denne aftale, (B) den modtagende part skal instruere alle sine medarbejdere, agenter og repræsentanter, som har adgang til de fortrolige oplysninger fra den offentliggørende part i samt kræve, at de opretholder fortroligheden af de fortrolige oplysninger, (C) den modtagende part skal mindst udøve den samme grad af omhu, men ikke mindre end rimelig omhu, for at sikre fortroligheden af de fortrolige oplysninger, som den modtagende part ville udøve for at sikre den modtagende parts egne fortrolige oplysninger, og (D) den modtagende part må kun offentliggøre de fortrolige oplysninger til medarbejdere, agenter eller repræsentanter (samlet kaldet repræsentanter (samlet kaldet “repræsentanter”) “efter behov.”
 • 12.3. Fortrolige oplysninger vil ikke inkludere oplysninger, som (A) den modtagende part havde før denne aftale, (B) efterfølgende bliver offentligt tilgængelige uden den modtagende parts brud af nogen forpligtelse over for den offentliggørende part, (C) offentliggøres til den modtagende part af en tredjepart, som har ret til at offentliggøre sådanne oplysninger, eller (D) den modtagende part kan demonstrere, at oplysningerne blev udviklet selvstændigt uden afhængighed af nogen af den offenltiggørende parts fortrolige oplysninger.
 • 12.4. Den modtagende part må offentliggøre fortrolige oplysninger, hvis det kræves ifølge lovgivningen, men den modtagende part skal dog straks give den offentliggørende part besked herom, så den offentliggørende part har rimelig mulighed for at protestere mod en sådan offentliggørelse.
 • 12.5. Efter en skriftlig anmodning fra den offentliggørende part skal den modtagende part straks returnere alle fortrolige oplysninger til den offentliggørende part eller, efter den offentliggørende parts valg, destruere alle fortrolige oplysninger samt sørge for, at den modtagende parts repræsentanter gør det samme. Hvis den modtagende part destruerer de fortrolige oplysninger, skal den skriftligt bekræfte, at den har gjort det, og straks levere denne bekræftelse til den offentliggørende part.

13. GRATIS GAVER

 • 13.1. Kvalificering til gaver og kampagnetilbud er baseret på nettoordrer og ekskluderer moms og leveringsgebyrer. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Der skal anmodes om tilbuddene på bestillingstidspunktet, og tilbuddene kan ikke indløses for eksisterende ordrer. Der kan kun kræves en gratis gave pr. ordre eller pr. kunde. Vi forbeholder retten til når som helst at trække tilbuddet tilbage. Gaver har ikke nogen alternativ kontantværdi.
 • 13.2. Vi forbeholder retten til at tilbyde alternative gaver med samme eller større værdi, i tilfælde af at den annoncerede vare ikke længere fås. For at undgå at der opstår tvivl, vil alle kampagnegaver tilhøre den købende virksomhed, ikke dens medarbejdere eller repræsentanter. Køberen indvilliger i at samarbejde med leverandøren for at sikre, at køberens medarbejdere og andre repræsentanter overholder leverandørens gavepolitik. Inden levering af kampagnegaver kan vi kræve, at en passende repræsentant for køberen skriftligt bekræfter, at køberen vil overholde vores politik om kampagnegaver. Uanset hvad der er anført i det forudgående afsnit anerkender og accepterer køberen, at køberen påtager sig det fulde ansvar for overholdelse af de gældende love for kampagnegaver for sine medarbejdere og andre repræsentanter. Offentlige institutioner er ikke berettiget til kampagnegaver..

14. BESKYTTELSE AF DATA

 • 14.1. Hver af parterne skal overholde sine respektive forpligtelser i henhold til de relevante love om beskyttelse af data, især med hensyn til personlige data (som defineret i gældende lovgivning), som behandles af parten under udførelse af dennes forpligtelser i henhold til denne aftale.
 • 14.2. Uden at det berører de generelle punkter i afsnit 14.1, skal køberen opretholde tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af personlige data og til at forhindre tab, destruering eller uautoriseret offentliggørelse af personlige data.

15. VARSEL

 • Alle varsler i henhold til disse vilkår og betingelser skal gives skriftligt og skal leveres via en af følgende metoder: Personlig levering, rekommanderet eller anbefalet post (i hvert tilfælde skal der bedes om en kvittering for modtagelse og portoen skal forudbetales), nationalt anerkendt kurér med levering fra den ene dag til den anden (med alle gebyrer forudbetalt), fax eller e-mail. Et varsel træder kun i kraft, hvis den part, som giver varsel, har efterkommet dette afsnit. Et varsel anses for modtaget: (A) På leveringsdatoen, hvis det leveres personligt, (B) den femte hverdag efter afsendelsesdatoen, hvis det er sendt med rekommanderet eller anbefalet post, (C) den første hverdag efter leveringsdatoen, hvis det leveres via en nationalt anerkendt kurér med levering fra den ene dag til den anden, eller (4) ved modtagelse under almindelige åbningstider på det sted, varslet modtages via fax eller e-mail.

16. FORCE MAJEURE

 • Leverandøren vil ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser ifølge denne aftale som følge af årsager, der ligger uden for leverandørens rimelige kontrol, selv hvis de finder sted hos vores leverandører, herunder uden begrænsning regerings eller militærs handlinger eller udeladelser, terroristhandlinger, force majeure, knaphed på materialer, transportforsinkelser, brand, oversvømmelse, uroligheder blandt arbejdskraften, oprør eller krige.

17. ADSKILLELIGHED

 • Hvis bestemmelser, vilkår eller betingelser heri er ugyldige eller uigennemførlige (helt eller delvist), vil det ikke på nogen måde påvirke gyldigheden og gennemførligheden for resten af sådanne bestemmelser, vilkår eller betingelser eller for nogen anden bestemmelse, vilkår eller betingelse: Hvis den ugyldige bestemmelse er af så afgørende vigtighed, at det med rimelighed kan antages, at parterne ikke ville have indgået denne aftale uden en sådan bestemmelse, skal parterne i god tro forhandle om at erstatte ugyldiggjorte bestemmelser med bestemmelser, hvis betydning er så tæt på betydningen af den oprindelige bestemmelse som muligt ifølge lovgivningen.

18. RETTELSER, ÆNDRINGER OG AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

 • 18.1. Disse Vilkår og Betingelser udgør den endelige og fuldstændige aftale mellem parterne og kan ikke ændres, tilendebringes eller afvises helt eller delvist, bortset fra i et skrift, som udarbejdes og aftales af de autoriserede repræsentanter for leverandøren og køberen. Leverandøren kan efter eget valg behandle forsøgte ændringer, tilendebringelser eller afvisninger, som leverandøren ikke indvilliger i skriftligt, som et kontraktbrud af disse Vilkår og Betingelser.
 • 18.2. Alle tilbud, ordrebekræftelser eller fakturaer er underlagt disse vilkår og betingelser. Det aftales udtrykkeligt, at hvis køberen udsteder en købsordre eller et andet dokument for de produkter og tjenester, som leveres i henhold til disse vilkår og betingelser, vil sådanne dokumenter anses som udelukkende værende beregnet til køberens interne brug, og de vil under ingen omstændigheder være bindende for leverandøren.
 • 18.3. Disse Vilkår og Betingelser erstatter alle tidligere enigheder eller aftaler blandt parterne med hensyn til indholdet i disse vilkår og betingelser, bortset fra fortrolighedserklæringer som beskrevet ovenfor. Der findes ingen erklæringer, arrangementer, enigheder eller aftaler for indholdet, hverken mundtligt eller skriftligt, mellem parterne, bortset fra dem, som udtrykkeligt er beskrevet i disse Vilkår og Betingelser. Køberens vilkår og betingelser udelukkes udtrykkeligt.

19. OVERDRAGELSE

 • Køberen må ikke overdrage, overføre eller delegere nogen af sine rettigheder, pligter, interesser eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser uden leverandørens forudgående skriftlige samtykke. Alle sådanne overdragelser, overførsler eller delegeringer uden leverandørens forudgående skriftlige samtykke vil være ugyldige og være anledning til tilendebringelsen af alle rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

20. AFKALD

 • Leverandøren vil ikke anses for at have givet afkald på nogen bestemmelser i disse vilkår og betingelser eller noget brud af nogen bestemmelse heri, som er begået af køberen, medmindre det specifikt er fremsat skriftligt og gennemført af en autoriseret repræsentant for leverandøren. Intet sådant afkald af leverandøren vil udgøre et afkald på nogen anden bestemmelse eller af en sådan bestemmelse eller et sådant brud under andre omstændigheder.

21. GENERELT

 • 21.1. Ved noget brud af køberen eller køberens manglende overholdelse af nogen af disse vilkår og betingelser, eller hvis køberen bliver ude af stand til at udføre sin normale forretningsdrift (inklusive uden begrænsning manglende evne til at imødekomme sine forpligtelser, når forfaldsdagene nås), eller hvis køberen bliver genstand for noget sagsanlæg i henhold til nogen konkurslov eller strafferet, holder op med at drive forretning eller foretager nogen overdragelser til fordel for kreditorer, vil leverandøren have ret til øjeblikkeligt at annullere eller tilendebringe enhver form for aftaler uden forpligtelser over for køberen med hensyn til salg af varerne, i deres helhed eller delvist, hvilket kan resultere i at køberens afventende eller fremtidige ordrer annulleres eller ikke afsendes og/eller tilendebringelse af køberens forhold til leverandøren og til indhentelse af erstatning for bruddet fra køberen, og alle ubetalte saldi vil øjeblikkeligt blive forfaldne og skulle betales.
 • 21.2. Alle retsmidler i disse vilkår og betingelser vil være akkumulerede, ikke alternative eller eksklusive, og vil være en tilføjelse til alle andre rettigheder og retsmidler, som er foreskrevet under gældende lovgivning. Leverandørens anvendelse eller manglende anvendelse af noget retsmiddel vil ikke udelukke anvendelsen af det samme eller andre retsmidler i henhold til disse vilkår og betingelser.
 • 21.3. Parterne, som har indgået disse vilkår og betingelser, er uafhængige kontrahenter, og intet i disse vilkår og betingelser skal fortolkes som sættende parterne i et forhold som arbejdsgiver og ansat, partnere, overordnet og agent eller værende i et joint venture. Ingen af parterne vil have beføjelse til at binde eller forpligte den anden part.
 • 21.4. Disse vilkår og betingelser og transaktionerne, som gennemgås heri, vil være underlagt samt skal udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

22. VOLDGIFTSMÆGLING

 • Enhver form for uenigheder, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser samt transaktionerne, som gennemgås heri, skal afgøres ifølge bindende voldgift, som er baseret på lovgivningen i den jurisdiktion, hvor det af leverandørens salgskontorer, som er ansvarlig for salget til køberen af de varer, som er dækket af disse vilkår og betingelser, ligger. Enhver strid eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres ifølge voldgift i overensstemmelse med de internationale voldgiftsregler fra det internationale center for løsning af stridigheder. Voldgiften skal afholdes i Odense, Danmark.

23. ETISK POLITIK

 • Leverandøren har en global etisk politik politikken (“Politikken”), som er afgørende for opførslen af og forholdene mellem leverandørens medarbejdere og leverandørens kunder og leverandører. Politikken kan ses på www.bradycorp.com, via linket Brady Code of Ethics (Bradys etiske retningslinjer) i afsnittet Corporate Governance (Virksomhedsledelse) på fanen Investors (Investorer). Køberen indvilliger i at overholde denne politik. Hvis køberen mener, at en af leverandørens medarbejderes opførsel er en overtrædelse af vilkårene i denne politik, skal køberen rapportere overtrædelsen vha. det fortrolige websted (www.bradyethics.com), eller telefonnummeret eller faxlinjen, som gennemgås på side 5 af politikken.

24. OVERHOLDELSE

 • Køberen og leverandøren aftaler hermed og bekræfter, at hverken de eller nogen af deres direktører, bestyrelsesmedlemmer, agenter, tilknyttede selskaber eller medarbejdere vil (i) bruge nogen finansielle midler til ulovlige bidrag, gaver, beværtning eller andre ulovlige udgifter i forbindelse med politisk aktivitet, (ii) foretage nogen ulovlige betalinger eller give tilbud eller noget af værdi til uden- eller indenlandske statstjenestemænd eller -ansatte eller til uden- eller indenlandske politiske partier eller kampagner, (iii) foretage nogen anden ulovlig betaling eller (iv) overtræde nogen gældende lov eller forskrift om eksportkontrol, pengevaskning eller antiterrorisme fra EU eller nogen anden jurisdiktion, og ingen af dem vil på anden måde foretage sig noget, som ville resultere i, at nogen af parterne ville overtræde nogen love, herunder uden begrænsning den amerikanske lov om korruptionspraksis i udlandet (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), den britiske lov om bestikkelse (United Kingdom Bribery Act) fra 2010 eller love, forskrifter, retningslinjer eller nationale konventioner eller nogen relaterede internationale konventioner angående bestikkelse af uden- eller indenlandske tjenestemænd. Køberen vil overholde den amerikanske lov om korruptionspraksis i udlandet (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), den britiske lov om bestikkelse (United Kingdom Bribery Act) fra 2010 og andre gældende love om bestikkelse samt sørge for, at køberens medarbejdere og repræsentanter også gør det.